Marieke Lodder Fotografie

‘We willen de diabeteszorg meer verenigen’

01 juni 2022

Kennis delen, gebruikmaken van elkaars ervaring, netwerken en een stem hebben in nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van diabetes in de tweede lijn. Zo maar een paar doelen van de expertgroep diabetes tweede lijn. Maak hier kennis met de expertleden en stuur ons een mail mocht je ideeën of vragen hebben. We komen graag met je in contact.

Wat zijn de doelen expertisegroep diabetes tweede lijn?

  • Uitwisselen van kennis en expertise met de leden van de expertgroep onderling en met de diabetesverpleegkundigen uit heel Nederland.
  • Betrokken worden bij aanpassing/vernieuwing van richtlijnen/protocollen zodat wij daar een kritische blik op kunnen werpen.
  • Meer landelijke bekendheid om vragen en actuele onderwerpen vanuit de diabetesverpleegkundigen te kunnen beantwoorden en onder de aandacht te kunnen brengen.
  • Sparren over relevante onderwerpen zoals CSII, preferentiebeleid, CGM, transmurale zorg, etc. Kijken hoe dit in andere centra is geregeld en of we expertise kunnen delen.
  • Relevante onderwerpen delen met de achterban via diabetespro.nl en het magazine.

Wat zijn de taken?

  • Op verzoek van het bestuur informatie verstrekken over actuele zaken betreffende tweedelijns diabeteszorg op het moment dat deze zich voordoen.
  • Gevraagd en ongevraagd informatie aan het bestuur verstrekken ten aanzien van trends en ontwikkelingen in de tweedelijns diabeteszorg.
  • Op verzoek en in samenwerking met het afdelingsbestuur opstellen van standpunten aangaande actuele ontwikkelingen in de tweedelijns diabeteszorg.
  • Beoordelen en becommentariëren van interne en externe producten, richtlijnen en inhoudelijke documenten waar de afdeling V&VN Diabeteszorg voor wordt benaderd.
  • Op structurele wijze informeren van de afdelingsleden over trends en ontwikkelingen in de diabeteszorg via nieuwsbrieven, het afdelingsmagazine, DiabetesPro of tijdens regiobijeenkomsten.
Marieke Lodder Fotografie

Carla van Eijzeren, diabetesverpleegkundige Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes: ‘Ik ben lid van de expertgroep omdat ik kennis wil delen met andere centra, wil sparren met andere verpleegkundigen en een bijdrage wil leveren aan het beoordelen van documenten die de diabeteszorg structureren en verbeteren.’

‘Ik ben lid van de expertgroep omdat ik landelijk het vak van diabetesverpleegkundige meer wil profileren. Daarnaast kan ik zo ook mijn netwerk vergoten’, zegt Mariëlle Wijmenga, werkzaam als diabetesverpleegkundige in het Medisch Centrum Leeuwarden. ‘Door mijn expertise kan ik meewerken aan nieuwe ontwikkelingen in de diabeteszorg. Daarnaast zie ik mogelijkheden om de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren, door het delen van kennis.’ Mariëlle is ook werkzaam in het kwaliteitsteam bij een zorggroep ketenzorg Friesland.

Elise Bouwman, werkt als ZZP-er in de eerste en tweedelijn met haar eigen bedrijf PersonElise. ‘Ik heb me recent aangesloten bij de expertgroep. Ik zie het als een kennisgroep voor het uitwisselen en vergaren van kennis met als doel de diabeteszorg op een hoger plan te tillen. Daarbij hoort het beoordelen van documenten van andere zorgaanbieders. Ik zou hierover graag met de achterban en andere professionals van gedachte willen wisselen. Als we van elkaar leren en elkaar ondersteunen, komt dat de zorg alleen maar ten goede.’

Tjalina Olsder werkt als diabetesverpleegkundige bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. ‘Ik ben lid van de expertgroep omdat ik hierdoor de mogelijkheid krijg om samen te werken en kennis en informatie uit te wisseeln met andere tweedelijns instellingen, zowel binnen als buiten de expertgroep. Als we dat wat meer zouden doen, hoeven we niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen we gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen. Via de expertgroep kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, de afstemming en samenwerking van diabetesprofessionals in het land.’

‘Ik werk sinds 2017 binnen de diabeteszorg van het MUMC+’, zegt verpleegkundig specialist Angelique Hugens. ‘Ik werk zowel intramuraal en transmuraal, poliklinisch en klinisch. Ik ben lid van de expertgroep tweede lijn vanwege de samenwerking met andere centra, het delen en ontvangen van kennis en het samen kijken naar hoe de diabeteszorg in Nederland in diverse centra meer op elkaar afgestemd kan worden. Als diabetesteam in Maastricht zijn we op zoek naar verbinding. We willen leren van en met elkaar, overleggen over ontwikkelingen en casuïstiek en de diabeteszorg meer verenigen.’        

‘Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over richtlijnen’

30 mrt 2023

Met enthousiasme voor ons vak delen we kennis en ervaringen

26 aug 2022

Inloggen